top of page
 • Maroš Zrník

Výberové konanie - riaditeľ SCVČ

Updated: Feb 27

ŠK JUVENTA Žilina, o.z.

PaedDr. Marián Zrník, MSc.

Gerlachovská 3104/3

01008 Žilina

IČO: 37911074

DIČ: 2022091049

tel.číslo: +421 905 315 540

číslo účtu: SK3911000000002622864961

webstránka: skjuventa.sk

Občianske združenie ŠK Juventa Žilina, Gerlachovská 3104/3, 010 08 Žilina, zriaďovateľ Súkromného centra voľného času Juventa, Mojš 147, 010 01 Mojš, zastúpené PaedDr. Mariánom Zrníkom, MSc., predsedom ŠK Juventa Žilina, o.z., v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súvislosti s blížiacim sa skončením 5-ročného funkčného obdobia súčasného riaditeľa vyhlasuje:

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Súkromného centra voľného času Juventa, Mojš 147, 010 01 Mojš.


Požadované kvalifikačné predpoklady:
 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

 2. absolvovanie I. atestácie

 3. minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

 4. bezúhonnosť

 5. zdravotná spôsobilosť


Iné kritéria a požiadavky:
 1. organizačné schopnosti a riadiace skúsenosti

 2. znalosť príslušnej legislatívy

 3. osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť

 4. ovládanie štátneho jazyka

 5. znalosť cudzích jazykov


Písomná prihláška do výberového konania spolu s prílohami:
 • profesijný životopis

 • overené kópie dokladov o vzdelaní

 • potvrdenie o pedagogickej praxi

 • písomný návrh koncepcie rozvoja centra voľného času

 • doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

 • čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

musí byť doručená v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie“, názov a sídlo centra voľného času najneskôr do 22.3.2024 na adresu:
 • Mgr. Monika Horváthová, Rada školy, Súkromné centrum voľného času Juventa, Gerlachovská 3104/3, 010 08 Žilina.

 • Termín a miesto výberového konania oznámi písomne uchádzačom Rada školy minimálne 7 dní pred jeho konaním.

 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.


Zverejnil: PaedDr. Marián Zrník, MSc., predseda ŠK Juventa Žilina, o.z.

Dátum: 22.2.2024


vyberove-konanie-scvc-juventa-2024
.pdf
Download PDF • 200KB

102 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.