top of page

Aktualizované: 1.9.2023

 

Občianske združenie ŠK JUVENTA Žilina (ďalej len „ŠK Juventa Žilina“ alebo „športový klub" alebo „my") využíva pre zabezpečenie komunikácie s verejnosťou a svojimi členmi webové sídlo športového klubu, ktoré je dostupné na webovej adrese https://www.skjuventa.sk.

ŠK Juventa Žilina spracúva informácie len v nevyhnutnom rozsahu, pričom sa riadi podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“).

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa osobných údajov

ŠK JUVENTA Žilina, o. z.

​Gerlachovská 3104/3

010 08 Žilina

Slovenská republika

IČO: 37911074

DIČ: 2022091049

​+421 905 315 540

marian.zrnik@skjuventa.sk

Registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 19.10.2004, číslo spisu: VVS/1-900/90-24526

1. Ako získavame osobné údaje?

Športový klub získava osobné údaje iba od osôb, ktoré:

 • dobrovoľne vyplnili kontaktný formulár,

 • dobrovoľne vyplnili formulár pre prihlásenie sa na podujatie

 • alebo dobrovoľne vyplnili prihlášku do jedného z oddielov
  športového klubu alebo prihlášku na denný, príp. pobytový tábor.

​Osobné údaje spracúvame len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Osobitný dôraz pritom kladieme na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a práva dotknutých osôb.

2. Aký je právny základ spracúvania osobných údajov?

ŠK Juventa Žilina spracúva osobné údaje na základe nasledovných právnych titulov ustanovených nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov:

 1. Oprávnený záujem
  Športový klub spracováva osobné údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov podľa Čl. 6, ods. 1, písm. f) nariadenia (§ 13, ods. 1, písm. f) zákona o ochrane osobných údajov)

 2. Súhlas dotknutej osoby
  Športový klub, v prípade, že nemožno aplikovať žiaden z ostatných právnych základov, spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu výslovne udeleného dotknutou osobou podľa Čl. 6, ods. 1, písm. a) nariadenia (§ 13, ods. 1, písm. a) zákona o ochrane osobných údajov).

Spracúvané osobné údaje uchovávané na základe súhlasu dotknutej osoby uchovávame najviac po dobu trvania takéhoto súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr. Dotknutá osoba má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek slobodne odvolať. Ak dôjde k odvolaniu súhlasu, osobné údaje nesmú byť ďalej spracúvané za predpokladu, že neexistuje iný účel spracúvania založený na inom právnom základe. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

3. Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

ŠK Juventa Žilina spracúva iba také osobné údaje, aby mohlo svojim členom poskytovať služby, a aby dosiahlo súlad s rôznymi zákonnými požiadavkami a tiež aby chránilo svoje oprávnené záujmy. Športový klub spracúva najmä tieto kategórie osobných údajov zákazníkov:

 • Základné identifikačné údaje, v rozsahu: oslovenie, titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, podpis.

 • Kontaktné údaje, v rozsahu: adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mail, IP adresy.

 • Ekonomické a finančné údaje, v rozsahu: číslo bankového účtu (IBAN), podrobnosti o službe dodávanej členom, spôsob platby.

 • Zdravotné údaje v podobe zdravotných obmedzení.

 • Audiovizuálne údaje v podobe fotografií a videí (z činnosti športového klubu a z podujatí organizovaných športovým klubom)

 • Iné údaje potrebné na plnenie zákonných požiadaviek, uplatňovanie a preukazovanie právnych nárokov športového klubu.

4. Aký je účel a doba spracúvania osobných údajov?

Osobné údaje slúžia a sú uchovávané na (podľa jednotlivých zdrojov údajov):

 1. Kontaktný formulár
  Údaje poskytnuté prostredníctvom kontaktného formulára na webovom sídle športového klubu, slúžia výlučne na to, aby sme vás mohli spätne kontaktovať a odpovedať na Vašu správu. Tieto údaje uchovávame po dobu, ktorá je nevyhnutná, aby sme odpovedali na Vašu správu, tzn. zväčša približne 15 dní, maximálne však po dobu 1 mesiaca.

 2. Formulár pre prihlásenie sa na podujatie
  Údaje poskytnuté prostredníctvom formulára pre prihlásenie sa na podujatie, ktorý je dostupný na webovom sídle športového klubu, slúžia výlučne na to, aby sme vás mohli spätne kontaktovať ohľadom organizačných informácií k danému podujatiu a taktiež na zistenie počtu osôb, ktoré sa ho zúčastnia. Údaje získané prostredníctvom tohto formulára, sú uchovávané po dobu trvania podujatia a následne ešte 1 mesiac po jeho skončení, príp. zrušení.

 3. ​Prihláška do oddielu športového klubu a prihlášky na denné a pobytové tábory
  Údaje poskytnuté prostredníctvom prihlášky (do jedného z oddielov športového klubu alebo na denný, príp. pobytový tábor), slúžia výlučne na:

 • kontaktovanie zákonného zástupcu,

 • zistenie zdravotných obmedzení osoby, ktorá sa zúčastňuje na činnostiach daného oddielu (tréningov, súťaží atď.) alebo na činnostiach tábora

 • evidenciu osôb, ktoré sa zúčastňujú na činnostiach daného oddielu (tréningov, súťaží atď.) alebo na činnostiach tábora

Tieto údaje spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby, pričom tieto údaje uchovávame najviac po dobu trvania takéhoto súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr, avšak v prípade denných alebo pobytových táborov je táto doba minimálne počas trvania daného táboru a následne šesť mesiacov po jeho skončení (táto povinnosť vyplýva  z § 25, ods. 2, písm. m) Zákona č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

5. Aké sú práva dotknutých osôb?

Dotknutá osoba má právo:

 • vyžadovať od športového klubu:

  • potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj („právo na prístup k osobným údajom“);

  • ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré športový klub spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“);

  • opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré športový klub spracúva („právo na opravu“);

  • výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone o ochrane osobných údajov; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich športový klub získal alebo spracúval, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a športový klub nemá iný právny základ na spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak športový klub spracúval osobné údaje nezákonne; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie („právo na vymazanie“);

  • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov; napríklad, ak dotknutá osoba oznámi, že športový klub o nej spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy („právo na obmedzenie“);

  • získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla športovému klubu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; dotknutá osoba má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov („právo na prenosnosť“);

 • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“);

 • namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie športového klubu, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov neustanovujú inak („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“);

 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov udelený športovému klubu s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);

 • pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, www.dataprotection.gov.sk.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

6. Ako môžu dotknuté osoby uplatniť svoje práva?

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:

 • osobne na ktoromkoľvek podujatí organizovanom športovým klubom a tréningoch,

 • poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť spravidla úradne osvedčený) zaslanou na adresu sídla ŠK Juventa Žilina,

 • e-mailom na adresu prevádzkovateľa: info@skjuventa.sk;

7. Automatizované rozhodnutia a profilovanie

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nepožíva automatizované rozhodovanie a ani profilovanie.

Ochrana osobných údajov

informácie

V záujme podávania transparentných, jasných a zrozumiteľných informácií o nakladaní s informáciami a osobnými údajmi užívateľov svojho webového sídla si ŠK JUVENTA Žilina, o. z. so sídlom Gerlachovská 3104/3, 010 08 Žilina, Slovenská republika, občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR, dňa 19.10.2004, číslo spisu: VVS/1-900/90-24526., dovoľuje poskytnúť vám, ako návštevníkovi webovej stránky wwwk.skjuventa.sk, v súlade s ustanovením § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, nasledovné informácie o používaní tzv. súborov cookies (ďalej len „Cookies“).

 

Čo sú Cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uchovávané prostredníctvom vášho internetového prehliadača vo vašom počítači, tablete alebo mobilnom telefóne. Cookies nám napríklad umožňujú identifikovať, že z vášho zariadenia navštevujete našu webovú stránku opakovane, čo nám umožňuje ponúknuť Vám obsah, ktorý zodpovedá vaším predchádzajúcim návštevám. Cookies nám tiež umožňujú zabezpečiť riadne fungovanie stránky wwwk.skjuventa.sk a môžeme vďaka nim zlepšovať jej funkčnosť.

Aké typy a na aký účel Cookies používame?

Súbory Cookies sa môžu deliť podľa doby, počas ktorej sú vo vašom zariadení uchovávané alebo podľa účelu, na ktorý si uchovávané.

Podľa doby, počas ktorej sú Cookies vo vašom zariadení uchovávané, rozdeľujeme Cookies na dva základné typy, a to na dočasné a trvalé. Dočasné Cookies sú využívané len na účely jednej konkrétnej návštevy našej webovej stránky. Slúžia najmä na identifikovanie vášho zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón) pri opakovanom načítavaní častí našej webovej stránky v rámci jednej návštevy. Zlepšujú vám tak možnosti jej prehliadania. Po ukončení činnosti prehliadača webových stránok sú dočasné Cookies z vášho zariadenia odstránené. Trvalé Cookies nám pomáhajú rozpoznať vás ako unikátneho užívateľa našej webovej stránky a zostávajú uchované vo vašom zariadení až dovtedy kým uplynie ich vopred stanovená doba platnosti alebo kým ich nevymažete. Okrem toho nám trvalé Cookies umožnia poskytnúť vám pri ďalšej návšteve viac personalizovaný obsah našej webovej stránky.

Z hľadiska účelu využívame Cookies na zlepšenie funkčnosti našej webovej stránky, napríklad na ukladanie dočasných (stavových) informácií, teda informácií o fungovaní jednotlivých častí našej webovej stránky. Cookies tiež využívame na analýzu správania návštevníkov našej webovej stránky, vrátane sledovania návštevnosti jednotlivých podstránok, čo nám umožňuje upraviť webovú stránku tak, aby viac zodpovedala vašim potrebám.

Google Analytics

Naša webová stránka využíva v súvislosti so súbormi Cookies aj službu Google Analytics. V prípade, ak by ste mali záujem o podrobnejšie informácie o používaní Cookies touto službou, navštívte stránku Google Analytics.

Kedy používame Cookies a čo robiť v prípade, ak s ich používaním nesúhlasíte?

Cookies používame len v prípade, ak máte vo svojom internetovom prehliadači povolené ich prijímanie. Takéto nastavenie internetového prehliadača považujeme za váš súhlas s používaním Cookies. Dovoľujeme si vás informovať, že vo väčšine internetových prehliadačov je povolenie na prijímanie Cookies prednastavené. Dovoľujeme si tiež uviesť, že pokračovaním v prehliadaní našej webovej stránky súhlasíte s používaním Cookies.

V prípade, ak si neželáte, aby sme Cookies používali, zmeňte, prosím,  nastavenia vášho internetového prehliadača. Takúto zmenu môžete väčšinou zrealizovať v časti „Nastavenia“ alebo „Možnosti.“ V rámci nastavenia vášho internetového prehliadača je tiež možné zabezpečiť odstránenie Cookies alebo môžete ukladanie Cookies zakázať úplne. Pre bližšie informácie vám odporúčame prečítať si informácie poskytované výrobcom konkrétneho internetového prehliadača.

Zoberte, prosím, na vedomie, že vzhľadom na nastavenia našej webovej stránky, môže prípadný zákaz používania Cookies negatívne ovplyvniť jej funkčnosť a znemožniť vám používanie niektorých funkcií.

Súbory cookies

informácie